定理 định lí
♦ Chân lí không bao giờ biến đổi nữa.
♦ Mệnh đề hay công thức đã được chứng minh là đúng, được coi như là nguyên lí hay quy tắc, gọi là định lí .