定量 định lượng
♦ Số lượng đã quy định.
♦ Ấn định số lượng là bao nhiêu.