定義 định nghĩa
♦ Xác định ý nghĩa nội dung của một sự vật.