妒忌 đố kị
♦ Ghen ghét. ◇Đại Tống Tuyên Hòa di sự : Lưu nhữ cung trung, ngoại hữu phụ huynh chi thù, nội hữu đố kị chi ý, nhất đán họa khởi, ngô hối hà cập! , , , (Trinh tập ).
♦ ☆Tương tự: tật đố , cật thố .
♦ ★Tương phản: ái mộ , ngưỡng mộ .