塗炭 đồ thán
♦ Ở trong chốn bùn than nhơ bẩn, chịu cảnh lầm than, cực khổ. § Cũng viết là đồ thán . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đế tinh bất minh, tặc thần loạn quốc, vạn dân đồ thán, kinh thành nhất không , , , (Đệ lục hồi) Sao Đế không tỏ, tặc thần làm loạn nước, muôn dân chịu lầm than, kinh thành không còn gì nữa.