塗炭生民 đồ thán sinh dân
♦ Làm cho nhân dân khốn khổ. § Cũng nói là đồ thán sinh linh .