圖書 đồ thư
♦ Sách vở tài liệu, địa đồ thư tịch.
♦ Gọi tắt của hà đồ lạc thư .
♦ Một loại sách về sấm kí.