河圖洛書 hà đồ lạc thư
♦ Tương truyền vua Phục Hi trông thấy ở sông Hoàng Hà có con long mã xuất hiện, lưng có nét vẽ. Phục Hi dựa theo đó tạo ra bát quái, gọi là hà đồ .
♦ Lại có thuyết cho rằng thời vua Hạ Vũ , có rùa thần xuất hiện ở sông Lạc, trên lưng rùa có hình vẽ chín điểm không giống nhau, vua Vũ nhân đó xếp thành hệ thống gọi là cửu chủng đại pháp tức là chín phép trị vì thiên hạ.
♦ Người đời sau coi hà đồ lạc thư là điềm lành báo hiệu vua thánh ra đời.