圖書館 đồ thư quán
♦ Cơ cấu tổ chức sưu tập, bảo tồn thư tịch, tư liệu... để cho công chúng tham khảo gọi là đồ thư quán .