墮胎 đọa thai
♦ Phá thai. ☆Tương tự: đả thai , nhân công lưu sản .