奪魄 đoạt phách
♦ Mất vía, kinh sợ. ◇Nho lâm ngoại sử : Diêm thương phú quý xa hoa, đa thiểu sĩ đại phu kiến liễu tựu tiêu hồn đoạt phách; nhĩ nhất cá nhược nữ tử, thị như thổ giới, giá tựu khả kính đích cực liễu , ; , , (Đệ tứ nhất hồi).
♦ Tinh thần mất hết sinh khí.