容質 dung chất
♦ Dung mạo và tư chất. ◇Liệt nữ truyện : Dung chất thậm mĩ, khảng khái hữu trượng phu chi tiết , (Vương Quảng Nữ truyện ) Dáng dấp tư cách cao đẹp, khảng khái có khí tiết của bậc trượng phu.