容觀 dong quan
♦ Vẻ mặt dáng dấp, dong mạo nghi thái. ◇Tư Mã Quang : Ư thị thì, Quân niên thượng vị quán, vi nhân trường đại, hữu dong quan, luận nghị khảng khái, độc thư chúc văn, tài mẫn quá nhân , , , , , , (Tiến sĩ Ngô Quân mộ chí minh ).
♦ Mĩ quan.