容態 dong thái
♦ Dung mạo tư thái. ◇Viên Mai : Đáo phủ, trú hoa viên trung, cực châu liêm ngọc bình chi lệ. Xuất bái lưỡng xu, dong thái tuyệt thế , , . , (Tùy viên thi thoại , Quyển nhất).