媵婢 dắng tì
♦ Ngày xưa, con gái lấy chồng dẫn theo đầy tớ gái, gọi là dắng tì nàng hầu.