唯我論 duy ngã luận
♦ Một phái tư tưởng triết học, chủ trương rằng hiện tượng ngoại giới đều do ý thức thức chủ quan của ta (ngã ) mà tồn tại. Sau phát triền thành học thuyết luân lí lấy tự ái tự lợi làm nguyên tắc hành động.