唯心論 duy tâm luận
♦ Một phái tư tưởng triết học, chủ trương rằng ý thức, tinh thần là nguyên động lực hình thành vũ trụ, tất cả những hiện tượng đều do tác dụng của tinh thần mà cấu thành. Đối lại với duy vật luận . § Cũng gọi là duy tâm chủ nghĩa .