家僕 gia bộc
♦ Đày tớ trong nhà. ☆Tương tự: gia đinh , gia nô .