家景 gia cảnh
♦ Tình huống trong gia đình, thường nói về tình trạng kinh tế. ◇Sa Đinh : Niên kỉ ngận khinh tiện tử liễu trượng phu, gia cảnh hựu bất phong dụ 便, (Từ lực ).