家弟 gia đệ
♦ Tiếng xưng em mình đối với người khác. ◇Cựu Đường Thư : Nhược đắc gia đệ vĩnh khang, ngã tương hàm tiếu nhập địa , (Ôn Đại Nhã truyện ).