家丁 gia đinh
♦ Đày tớ trong nhà. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Trân kị mã, suất lĩnh chúng gia đinh vi hộ , (Đệ ngũ thập cửu hồi) Giả Trân cưỡi ngựa dẫn bọn gia đinh đi hộ vệ.
♦ ☆Tương tự: bộc nhân , bộc dịch , tư dịch .