家童 gia đồng
♦ Đứa trẻ làm đày tớ trong nhà. Ngày xưa gọi chung nô bộc là gia đồng . ◇Sử Kí : Bất Vi gia đồng vạn nhân (Lã Bất Vi liệt truyện ).