家教 gia giáo
♦ Lễ phép trong nhà hoặc chỉ sự dạy dỗ con cái trong gia đình. ◇Lão Xá : Lão thái da bất chuẩn đả bài, giá thị ngã môn đích gia giáo , (Tứ thế đồng đường , Tứ thập) Ông nội không cho đánh bài, đó là phép tắc nhà ta.
♦ Thầy dạy học tại gia. ◇Sử Kí : Thân Công sỉ chi, quy Lỗ, thối cư gia giáo, chung thân bất xuất môn , , 退, (Nho lâm liệt truyện ).