家鄉 gia hương
♦ Quê nhà, cố hương. ◇Hạ Tri Chương : Li biệt gia hương tuế nguyệt đa, Cận lai nhân sự bán tiêu ma , (Hồi hương ngẫu thư ) Xa cách quê nhà đã nhiều tháng năm, Gần đây những việc ở đời đã nửa phần tiêu tán.