家廟 gia miếu
♦ Nhà thờ tổ tiên riêng một họ. ☆Tương tự: gia từ .