家嚴 gia nghiêm
♦ Tiếng xưng cha mình đối với người khác. § Cũng gọi là gia phụ , gia quân .