家君 gia quân
♦ Thời Xuân Thu, chỉ quan viên bậc đại khanh đại phu được phong đất.
♦ Đối với người khác, xưng cha mình là gia quân . ☆Tương tự: gia nghiêm , gia phụ .
♦ Dùng để xưng cha người khác, thường phải thêm vào trước một từ kính xưng như hiền , túc hạ , v.v. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Khách hữu vấn Trần Quý Phương: Túc hạ gia quân Thái Khâu , hữu hà công đức nhi hà thiên hạ trọng danh? : , ? (Thế thuyết tân ngữ , Đức hạnh ).