家父 gia phụ
♦ Đối với người khác, xưng cha mình là gia phụ . ☆Tương tự: gia nghiêm .