家人 gia nhân
♦ Người trong một nhà.
♦ Đầy tớ, bộc dịch. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiết di ma thướng kinh đái lai đích gia nhân bất quá tứ ngũ phòng, tịnh lưỡng tam cá lão ma ma, tiểu nha đầu , , (Đệ tứ thập bát hồi) Khi Tiết phu nhân vào kinh, mang theo chẳng qua bốn năm người làm trong nhà, vài ba bà già và lũ hầu con.
♦ Tên một quẻ trong Kinh Dịch, biểu thị đạo sửa trị gia đình.