家奴 gia nô
♦ Đày tớ trong nhà. ☆Tương tự: gia đinh , gia bộc .