家祭 gia tế
♦ Điện thờ cúng tổ tiên trong nhà. ◇Lục Du : Vương sư bắc định trung nguyên nhật, Gia tế vô vong cáo nãi ông , (Thị nhi ).