家世 gia thế
♦ Thế hệ trong gia tộc hoặc thân thế sự nghiệp gia đình. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử nhân gia thế phú hào, thường vãng Lạc Dương mãi mại , (Đệ thập nhất hồi) Người đó là con nhà hào phú, một bữa ra thành Lạc Dương mua bán.