家叔 gia thúc
♦ Tiếng xưng chú mình đối với người khác.