家小 gia tiểu
♦ Vợ con, thê nhi. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ngã gia lí nguyên vô gia tiểu, huống thả gia nghiệp dĩ tận liễu, tựu đái liễu hứa đa ngân tử hồi khứ, một xứ an đốn , , , (Quyển nhất).
♦ Tục gọi vợ là gia tiểu . ◇Phùng Duy Mẫn : Ngã dã lão đích tránh bất đắc tiền, thú bất đắc gia tiểu liễu dã , (Bất phục lão , Đệ nhị chiệp).