家祖母 gia tổ mẫu
♦ Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác.