家傳 gia truyện, gia truyền
♦ Gia truyện : Truyện kí kể lại sự tích của tổ tiên. ◇Nho lâm ngoại sử : Chí ư phẩm hạnh văn chương, lệnh lang tự hữu gia truyện , (Đệ tứ thập lục hồi) Cho đến đức hạnh văn chương, thì lệnh lang đã có văn bản kể lại sự tích của tổ tiên.
♦ Gia truyền : Sự vật trong gia đình truyền lại từ đời trước tới đời sau. ◇Trần Thư : Gia truyền tứ thư sổ thiên quyển, Tổng trú dạ tầm độc, vị thường xuyết thủ , , (Giang Tổng truyện ) Trong gia đình truyền đời lại cho sách mấy ngàn quyển, Giang Tổng ngày đêm đọc, chưa từng rời tay.