家慈 gia từ
♦ Đối với người khác, xưng mẹ của mình là gia từ . ☆Tương tự: gia mẫu