奸夫 gian phu
♦ Người đàn ông thông dâm với người khác. Cũng viết là .