寒帶 hàn đới
♦ Giải đất lạnh, vùng đất ở gần hai cực trái đất. Ở phía bắc là bắc hàn đới , ở phía nam là nam hàn đới. ★Tương phản: nhiệt đới .