寒家 hàn gia
♦ Nhà nghèo khổ. ★Tương phản: hào môn , chu môn .
♦ Lời nói khiêm, chỉ ngôi nhà của mình. ◇Tây du kí 西: Nhĩ sư đồ môn nhược khẳng hồi tâm chuyển ý, chiêu chuế tại hàn gia, tự tự tại tại, hưởng dụng vinh hoa , , , (Đệ nhị thập tam hồi) Nếu thầy trò ngươi chịu hồi tâm đổi ý, ở lại nhà tôi, tự do tự tại, hưởng thụ giàu sang.