寒儒 hàn nho
♦ Nhà nho nghèo khó. § Xuất xứ: ◇Âu Dương Tu : Ngô sanh bổn hàn nho, Lão thượng bả thư quyển , (Độc thư ).