寒女 hàn nữ
♦ Con gái nhà nghèo khó. ◇Đỗ Phủ : Đồng đình sở phân bạch, Bổn tự hàn nữ xuất , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ).