寒光 hàn quang
♦ Ánh sáng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. ◇Bạch Cư Dị : Thanh lệ sổ thanh tùng hạ hạc, Hàn quang nhất điểm trúc gian đăng , (Tại gia xuất gia ).
♦ Chỉ ánh trăng lạnh giá. ◇Lão Xá : Nguyệt ngận tiểu, tán trước hàn quang , (Lạc đà tường tử , Cửu ) Trăng rất nhỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
♦ Ánh sáng làm cho ghê lạnh. Thường chỉ tia sáng nhoáng của đao kiếm. Cũng mượn chỉ đao kiếm. ◇Phong thần diễn nghĩa : Lí Tĩnh đao hàn quang xán xán, Vi Hộ xử sát khí đằng đằng , (Đệ thất ngũ hồi).