寒微 hàn vi
♦ Nghèo hèn. ◇Tấn Thư : Xuất tự hàn vi, hữu văn vũ tài cán , (Ngô Ngạn truyện ).