好漢 hảo hán
♦ Người đàn ông dũng cảm có chí khí.
♦ Người đàn ông nói chung.
♦ Quân cướp bóc. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Thiểu gia hạ lai bãi! Hảo hán lai liễu! ! ! (Đệ nhất ○ thất hồi) Thiếu gia xuống mau lên! Quân cướp đến rồi!