好事 hảo sự, hiếu sự
♦ Đọc là hảo sự : việc lễ mừng, hỉ khánh (cưới hỏi, chúc thọ...). ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tiểu điệt vi thử phát phấn độc thư, chỉ vọng hoàn thành hảo sự. Khởi tri trạch thượng hốt nhiên lánh hứa liễu nhân gia , . (Quyển nhị cửu).
♦ Việc tốt lành, thiện sự. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Giá thị hảo sự, thảng nhân lai tầm thì, hoàn tha , , (Tây Hồ tam tháp kí 西).
♦ Việc mời tăng lập đàn, cúng lễ, cầu phúc. ◇Thủy hử truyện : Tu thiết hảo sự nhương tai (Đệ nhất hồi) Sắp đặt làm lễ cầu thỉnh cho tai qua nạn khỏi.
♦ Đọc là hiếu sự : hay bày chuyện, gây ra chuyện. ◇Mạnh Tử : Hiếu sự giả vi chi dã (Vạn Chương thượng ) Kẻ hiếu sự làm việc đó.
♦ Yêu thích một thứ gì đó.
♦ Có lòng hăng hái, nhiệt tâm cứu giúp người khác. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Bất do đích nhất thanh khốc hảm, bị giá vị hiếu sự đích cô nương thính kiến, tựu tầm thanh cứu khổ đích sưu tầm xuất lai , , (Đệ thất hồi).