好事 hảo sự, hiếu sự
♦ Hảo sự : việc tốt lành.
♦ Việc mời tăng lập đàn, cúng lễ, cầu phúc. ◇Thủy hử truyện : Tu thiết hảo sự nhương tai (Đệ nhất hồi) Sắp đặt làm lễ cầu thỉnh cho tai qua nạn khỏi.
♦ Đọc là hiếu sự : hay bày chuyện, gây ra chuyện. ◇Mạnh Tử : Hiếu sự giả vi chi dã (Vạn Chương thượng ) Kẻ hiếu sự làm việc đó.
♦ Yêu thích một thứ gì đó.
♦ Có lòng hăng hái, nhiệt tâm cứu giúp người khác.