喜事 hỉ sự
♦ Hiếu sự, thích lắm chuyện. ◇Trần Sư Đạo : Chủ nhân hỉ sự, hảo kì thi, bất xá thủ , , (Hậu san đàm tùng , Quyển nhị nhất).
♦ Việc vui mừng khánh lễ.
♦ Đặc chỉ việc cưới hỏi kết hôn. ◇Lương Bân : Nhĩ khán Đại Quý đích hỉ sự đáo liễu, cha dã bất tống cá hỉ trướng hạ liên đích? , ? (Bá hỏa kí , Tứ ).