眼空四海 nhãn không tứ hải
♦ Hình dung ngạo mạn, tự cao tự đại, coi thường hết thảy. ◇Hồ đồ thế giới : Bất đáo thập niên, tiến thăng Vân Nam phủ đài, kim hựu thăng liễu Tứ Xuyên chế đài, tự nhiên thị nhãn không tứ hải , , , (Quyển thập).