好動 hiếu động
♦ Ưa thích hoạt động, không thể ngồi yên. ★Tương phản: nhàn tĩnh , trầm tĩnh , ái tĩnh , văn tĩnh .