學位 học vị
♦ Xưng hiệu cấp cho người hoàn tất chương trình chuyên nghiệp ở cấp đại học. ◎Như: học sĩ , thạc sĩ , bác sĩ là ba bậc học vị ở Trung Quốc.